Privacy Verklaring

Messercola Holding B.V, Messercola Castings B.V,
Messercola T.V. Producties B.V, Messercola Drama & Soap
B.V, Het Imperium B.V. en alle gelieerde handelsnamen,
hierna te noemen; ‘Messercola’ – introductie

1. Messercola, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1114
BC) aan de MediArena 2, hecht veel waarde aan een verantwoorde
omgang met persoonsgegevens van haar contacten, klanten,
medewerkers – zowel freelance als in vaste dienst – maar zeker ook
alle ingeschrevene bij haar castingbestand en alle functies met
onderliggende quitclaims – waaronder figuranten – en de
gebruikers van haar socialmedia en website (www.messercola.nl)
waarbij persoonsgegevens worden verstrekt, hierna; Gebruikers.

2. Messercola verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers dan ook
zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet
bescherming persoonsgegevens of, zodra deze in werking is
getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), daaromtrent stelt.

3. In deze Privacy Verklaring informeert Messercola Gebruikers over
de manier waarop Messercola hun persoonsgegevens verwerkt en
hoe zij deze kunnen wijzigen of daartegen in verzet kunnen. Deze
Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door
Messercola worden aangeboden op www.messercola.nl.

4. Gebruikers dienen altijd expliciet akkoord te gaan met deze
Privacy Verklaring voordat zij gegevens verstrekken. Het
verstrekken van gegevens aan Messercola houdt automatisch in dat
de Gebruiker akkoord gaat met (deze) onderliggende Privacy
Verklaring.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke
doelen voor de verwerking daarvan

Persoonsgegevens

1. Messercola maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten
Persoonsgegevens:
– Eenvoudige Persoonsgegevens: e-mail adres en
(gebruikers)naam. Dit zijn gegevens die op zichzelf niet
onlosmakelijk zijn verbonden met de identiteit van een Gebruiker.
– Bijzondere Persoonsgegevens: Eenvoudige Persoonsgegevens,
vermeerderd met alle persoonsgegevens die nodig zijn om een
goed beeld van iemand te krijgen en te onderscheiden van een
ander persoon, mogelijk met dezelfde naam (volledige namen,
geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, paspoortgegevens,
bankgegevens, telefoonnummer). Dit zijn gegevens die wèl
onlosmakelijk zijn verbonden met de identiteit van een Gebruiker.
Eenvoudige Persoonsgegevens en Bijzondere Persoonsgegevens
worden hierna gezamenlijk ook wel “Persoonsgegevens”
genoemd.

2. Alle Persoonsgegevens van een Gebruiker worden opgeslagen in
de daarvoor bedoelde files. Dit kan een castingoverzicht zijn, maar
ook een quitclaim of een castvoorstel.

3. Messercola is te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van
de door Gebruiker verschafte Persoonsgegevens en zal zich tot het
uiterste inspannen om die Persoonsgegevens te beschermen. In het
geval van een datalek zal Messercola de Gebruiker onmiddellijk
van die gebeurtenis op de hoogte brengen via het bij haar bekende
e-mailadres en zich tot het uiterste inspannen om verdere
verspreiding van die Persoonsgegevens te voorkomen.

4. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de door hem/haar aan
Messercola verschafte Persoonsgegevens op overzichtelijke wijze
gepresenteerd te krijgen van Messercola (“recht op inzage”). Op
eerste aanvraag van een Gebruiker zal Messercola zijn/haar
Persoonsgegevens aan een door die Gebruiker aan te wijzen derde
partij doorzenden (“recht op dataportabiliteit”) of geheel uit haar
systeem verwijderen (“recht op verwijdering”).

5. Eventuele vragen die een gebruiker mocht hebben aangaande zijn
Persoonsgegevens kunnen gesteld worden
aan info@messercola.nl. Deze vragen zullen uiterlijk binnen 5
werkdagen worden beantwoord.
Doel

6. Messercola vraagt van een Gebruiker Eenvoudige
Persoonsgegevens om die Gebruiker in een overzicht mee te
nemen.

7. Messercola vraagt van een gebruiker Bijzondere
Persoonsgegevens om die Gebruiker voor te stellen aan potentiele
klanten (casting) of om in te kunnen schatten of de Gebruiker
geschikt is voor een klus, rol of functie. Volledige namen,
geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens en
paspoortgegevens zijn vereist voor het opmaken van een volledig
overzicht zodat alle gegevens in één keer goed in het systeem
worden verwerkt. Een telefoonnummer is noodzakelijk voor de
uitvoering en coördinatie van de opdracht en voor tussentijds
overleg en / of vragen met hogere urgentie.

8. Bijzondere Persoonsgegevens worden alleen gevraagd in verband
met, en door Messercola aangewend voor, de uitvoering van een
casting dienst. Messercola zal Bijzondere Persoonsgegevens dus
niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor de Gebruiker
geen toestemming heeft gegeven.
Toestemming

9. Voor het ontvangen, verwerken en gebruiken van
Persoonsgegevens van een gebruiker, zoals bedoeld in artikel 1 lid
1 van deze Privacy Verklaring, behoeft Messercola volgens de wet
toestemming van die Gebruiker.

10. Bij het aanmaken van een account op http://messercolatvproducties.
nl vraagt Messercola aan de respectieve gebruiker
toestemming voor de verwerking van diens Eenvoudige
Persoonsgegevens, onder verwijzing naar onderhavige Privacy
Verklaring.

11. Bij het aanvangen van een notariële dienst via http://messercolatvproducties.
nl vraagt Messercola aan de respectieve gebruiker
toestemming voor de verwerking van diens Bijzondere
Persoonsgegevens, onder verwijzing naar onderhavige Privacy
Verklaring.

12. De Eenvoudige en Bijzondere Persoonsgegevens zullen voor geen
enkel ander doeleinde worden gebruikt dan het doeleinde in
verband waarmee de gegevens zijn verschaft en de toestemming
voor de verwerking is gegeven, tenzij de Gebruiker expliciete
toestemming heeft gegeven voor een andere aanwending van deze
Persoonsgegevens.
Klantenservice

13. U kunt bellen, chatten (via Facebook) & e-mailen met Messercola.
Om een Gebruiker snel te kunnen helpen bij vragen maken we
gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.1 en maken we
aantekeningen die we bewaren. Messercola gebruikt geen een
CRM systeem om gegevens over het telefoongesprek en gevoerde
chats te registreren, maar gebruikt documentatie om deze te
analyseren om onze diensten te kunnen verbeteren.
Persoonlijk surfen

15. Op basis van uw eerdere bezoeken aan http://messercolatvproducties.
nl houdt Messercola uw websurfgedrag en
persoonlijke voorkeuren bij. De dataservice
(KPN/Microsoft/Mijndomein) gebruikt daarvoor cookies, uw IPadres
en informatie worden opgeslagen, maar met deze gegevens
wordt niets gedaan.
Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

16. Indien nodig zal Messercola uw gegevens aanwenden om fraude te
onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Op verzoek zal
Messercola Persoonsgegevens als vermeld onder 1.1 aan politie,
justitie en andere opsporingsdiensten of betrokken derden
overhandigen, indien zij daartoe gehouden is op grond van de wet,
een rechterlijk vonnis, of indien dat noodzakelijk is ter
voorkoming van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
Social media

17. Op sommige plekken op http://messercola-tvproducties.nl, kunt u
met uw verwijzen naar social media-account(s). Messercola krijgt
geen toegang tot uw social media-account(s). Messercola is niet
verantwoordelijk en gehouden aan alle verklaringen en bepalingen
van social media. Ook niet wanneer u aan Messercola verbonden
(social) pagina’s bezoekt. Dit loopt via de betreffende socialdienst.
Andere doeleinden

18. Tot slot kan Messercola uw gegevens gebruiken voor andere
doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw
gegevens, zoals bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van
een castingoproep, workshop, cursus of masterclass.

Artikel 2: Doorgifte aan derden

1. Messercola geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a. De doorgifte geschiedt aan een door Messercola voor de in
deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden
ingeschakelde derden, met welke derden Messercola een
overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze
Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat
met uw persoonsgegevens;
b. Messercola op grond van een wettelijke plicht gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties

Artikel 3: Beveiliging van gegevens

1. Messercola maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden
– gebruik van passende technische en organisatorische
veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het
verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen
van de informatie die Messercola ontvangt. Let wel, ook
Messercola kan slachtoffer worden van internetcriminaliteit.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw
gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die
we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens
laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen
naar info@messercola.nl. Als u ervoor kiest om uw
persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer
maken van castinginschrijvingen en oproepen omdat de
verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor
voorstellen aan derden.

Artikel 5: Cookies

1. Messercola gebruikt gegevens om Gebruikers te controleren,
veelal vanwege het uitsluiten van ‘’fake aanvragen’’. Messercola
gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bezoeken,
uw IP-adres en cookies. De dataservice van de website
www.messercola.nl (KPN/Microsoft/Mijndomein) gebruikt ook
cookies, uw IP-adres en informatie worden opgeslagen. Bekijk
voor meer informatie over het gebruik van cookies ons
cookybeleid.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Messercola

1. Messercola heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik
door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring
heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Messercola
verwerkt ten behoeve van http://messercola-tvproducties.nl /
www.messercola.nl. Messercola accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of
inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn

1. Messercola bewaart persoonsgegevens gedurende een nader te
bepalen periode, tenzij Messercola op grond van een wettelijke
bepaling verplicht is persoonsgegevens een andere (verplicht)
tijdsperk te bewaren.

Artikel 8: Wijziging Privacy Verklaring

1. Messercola behoudt zich het recht voor om deze Privacy
Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via
www.messercola.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen
gebruik te maken van www.messercola.nl of te reageren op
oproepen gaat de Gebruiker akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze
pagina en www.messercola.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-05-2018